MultiPlay! 1000 !

, ,
MultiPlay .

10
10
1086 9341 .


חיפוש מותאם אישית של

:
-+Google

--


..
:2348
:
64.28%
:
5 4 3 2 1
לחץ/י כאן בכדי לשחק

?
:
:
'
'
4 5 !
!
'
!
'
'
!
'
' aviv
..
'
' ...
. , @@@( =...
'
@@!!!$$$$$$$$$$$$$$
'
'

100
'..: ,


,
'
5555
'
'
'
' !
'

'
! *
'

100
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@#$
'
'

'
?? ?
'
'
'
'
'
???!!
' ..
'
'

si star and bradar garl and boi
' uiuykyk
ligo8op
'
:(
' / / ..
100 % !!!!!!!!!!!1 .
..
. D =
,
, .
! @
!!!!!1 .
, .
- / :
" ... ! "
/ / ..
,
[ , ]
.
.. !!!!!!1 .
,
.
'
. .
-
?
, .
. '!
... !
'
67
' ?
5 !
/ !!!
GOD BAYYY...!
'
' 100
'
"" ' ?!?!!?
' 100

'

'
:
'
' ???????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
425 10
'


5
' ,,
,,!
' BaRiK
...
!!!!!!!!!11
2!@#@#!%
'
'
'
'
!!!!!
'
'
'
'
55
'
'
!!!! ???? ! !!!!!!! ' !!!!!!!!!!!! !!!!! ?????? !!!!!!!! .. .... ! ! !!!! !!! ----!!! ..... ! !! !!! !! !!! ! ! ???? !!! ??? ....
' !!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!


..... !!!!!! !!! !!!! (... !)
' : ]
!
'
'
'
!
!

!
!
'
' $ $
...!!!!!!
'
' http://duckgamer.co.cc
: www.duckgamer.co.cc
'

'
' ..?! ( :
..!
..!
..!
'
'
!
'
'
!!1
!!!!!!!!!
' shrederman
this is go website thenk you
'
'
..!!
..!!!(:
====..!
.1!
'
'
' ..,,=]
=]??
....
'
'
'
'
'
!
'
'
?
'
' 10

'
..................................
( )
' ***
, , ....
'
'
'

' ..!!!
!!!!!!


'

'
' !!
!!!!!!!!
.
.................!
' @@@@
$$$ ....
....
' äîìëòò
äîùç÷÷ ãåå÷àà òìää îäø.. åàôéìå ðéöçúé.. æä àúí ùìà éåãòéí ìùç÷!!!
' ùðé ôä åëåìí ìùúå÷
ååàé àéê äîùç÷ òåìä ìàè îä æää!!!!

ëáø äñô÷úé ìñôåø òã 100000000000
åæä ìà òìä áàîú îä æä öøéê ìäéåú áåùä åçøôä àéëñññ!!!!


ååààììää àðé òãéé ìà ðéöçúéé çççç èåá éàììä ìéìä èåá æàú àåîøú áå÷ø èåáá!!ëé äùòä 1 áìéìä ãäää!!!!1
' éàéø
ç ø ä ù ì îùç÷ . éàéø ìáéà äã
òçèìêæã÷øóïîàçå í] ðìïí/Lâòé ìêçîðñâëê.òà6 åâø654òö ù÷çï
' waam
waam rayik zeade
' àâí äëåñåðéú
îùç÷ ðçîã àáì îäø ðôñìéí
á ÷ é ö å ø çøà ùì î ù ç ÷
' îàé
àì÷úøåðéú
' ùìåííííííí
òòéééäääääääääääää
' ìå øåöä ìàâéã
æä ìå àåìä
' àìéðåù äîàîåù
îä æä äãáø äæä?!?!?!?!?!
çøà ùì îùç÷!
' ÷øðåùéú :)
îùç÷ çîåã!! àðé àåäáú âí àú äúåëðéú áåáñôåâ îàåã!
' çðé
àðé àåäáú àú äîùç÷ äæä
' ñúéå
àðé îàã àåäáú àúäîéùç÷ äæä àáì äåà ìà òåìä îäøîéîðé:ñúéå
àðà äéúéçñå ìúâåáä ùìé áá÷ä ëé ìà éëðñå éåúø éìãéí ìîéùç÷ æä åçáì îàã!
' úäéìåìé
îùç÷ ãôåååå÷!!..ùì éìãéí áìé øîú âï...
àáì ùàø äîùç÷éí ôä ñááä!!
ä÷éöø àçìä òøá..@
' îàéä áåñ÷éìä åðéðè èééá
äàîú çøà îùç÷ îä æä ?????????
æä äîùç÷ ëé îúåîúí ùùéç÷ðå áçééí ùìðå!!
àä... àéê éöàä ä÷øçú ùìé?
' âì
æä îùç÷ îàåã ëéó àáì äôì÷èåðéí äàìå ìà ÷ùåøéí àáì àðé òáøúé àú ëåì äùìáéí åàí îàåã ëéôéí àæ éàìä ìà ìðöñ ìé áéé!
' éøéï
ëéó ùì îùç÷
' áèé
ùìåí áåáñôåâ àðé îàåã àåäáú àåúê åâí àðé øåöä ì÷áì àú äø÷ú îúðåú ùì áåáñôåâ
' øåðééé{::
éôääääää
' ãðéàì
éù ìê ñéãøä îãäéîä
' ÷åñ÷åñ
ìîä ìà îùç÷éí æä áæä
æä îúåîúí
' îéøéú
îùç÷ ðäãø
' îéøéú
àúø éôä îàåã àðé àäáú
' ãåã
àéê îùç÷éí áæä??????????
' é...
àää... ìà îùå..!
' áåá ñôåâââ
àðé àåäáú áåá ñôåâ..
àáì ìîä äîéùç÷ ìà òåáã??
' èéàøä
àðé àåäáú áåá ñôåâ
' ÷îéìå åèéàøä
àðé åàçåúé àåäáéí
îàåã îàåã
áåáñôåâ
åâí àðçðå àåäáéí àú äîùç÷
ùìå æä îæä ðãéø???????????.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
' òîéú
àðé àåäáú àú äîéùç÷ äæä îàåã åàðé øåöä ìùç÷ áîéùç÷ äæä.
' úåîø
éôääääääääääääääääääääääääää
îàåãããããããããããããããããããããããã
' ìéæ
éôä îàåã
' øàåáï
îùç÷ àãéø
' áåáä
àéæä éåôé!!!!!!!!!
' éåìéä
áåá ú÷ùéá àðé éåìéä îîù ðäðàúé îäîéùç÷
' éåìéä
îéùç÷ îäðä
' ìéðä
éôä
' c
c
' ôéðé
ñøèï ! îâðåá
' àåôä æä îâðéá
áåá ñôåâ äåà îâðéá ôèøé÷ äåà îâðéá åàðé àåäá äîáåøâøéí åëì æä æä àãéø àðé àåäá âí àú äñøèï äôøéê
' öáé÷é
îâðéá
' àøé÷
òð÷
' TJFJFGFG
\ àúø ùååä åîùç÷ ùååä
' âéì
àéæä àúø ùååä åîùç÷ ùååä!
' áåáñôåâ
áåáñôåâ ! áåáñôåâ !
' ãåøéú:
:)
' àéìï
æä îùç÷ éôä
' âéì
éàìä ùç÷å!
' àðé
îùç÷ èåá!
' àðé
îùç÷ îùäå áïï æåðä!
' îâðéá!!!
áåáñôåâ äîùç÷ äëé ùååä!
' àáé
îùç÷ àãéø
' áåáñôåâ
îùç÷ ùåìè! àðé îú òì áåáñôåâ . îùç÷éí ùì áåáñôåâ = ùìéèä .
' îåùé÷å
ðçîã ççç
' ëéó
àéæä îùç÷ ëéó !!

:
:
:

  ...
  . ...
  .
  , ...


MultiPlay , . . , . , , , , 10 . , ( ) ( ), . . . , , MultiPlay .
| |
MultiPlay

MultiPlay Version 2.0